Współpraca organizacji społecznej z wymiarem sprawiedliwości – poradnik

poradnik

Jednym z rezultatów projektu, realizowanego przez Fundację Court Watch Polska w partnerstwie z uczelniami z Białegostoku, Gdańska i Torunia ze środków Narodowego Centrum Badań i Rozwoju jest publikacja pod redakcją prof. Cezarego Kuleszy, dr Dariusza Kużelewskiego i Bartosza Pilitowskiego pt. Współpraca organizacji społecznej z wymiarem sprawiedliwości. Poradnik ten zbiera doświadczenia i analizy, które poprzedziły utworzenie Centrów Sprawiedliwości Naprawczej w Białymstoku i Toruniu. W pierwszej części zaprezentowano inspiracje polskie i zagraniczne: funkcjonowanie Red Hook Community Justice Center w Nowym Jorku oraz system koordynacji prac społecznych wypracowany przez Stowarzyszenie Ludzie Ludziom z Wrocławia. Następnie, w części drugiej zebrano uwarunkowania prawne współpracy organizacji społecznych z wymiarem sprawiedliwości, w tym dokonano – piórem sędziego Piotra Gensikowskiego – analizy możliwości przeniesienia niektórych rozwiązań amerykańskich na grunt polski. W części praktycznej zaprezentowano wizję funkcjonowania Centrów Sprawiedliwości Naprawczej na trzech etapach postępowania: przygotowawczym, sądowym i wykonawczym. W części czwartej zebrano wzory dokumentów, które mogą okazać się niezbędne lub przydatne w praktycznej pracy Centrów.

We wstępie redaktorzy tomu piszą:

Przepełnione więzienia, ludzie odbywający karę pozbawienia wolności za drobne występki i wykroczenia, niezadowalająca efektywność realizacji kary ograniczenia wolności, resocjalizacja funkcjonująca jedynie w teorii – wszystko to (a także szereg innych powiązanych kwestii, o których tu nie wspominamy) to problemy większości wysokorozwiniętych państw, w tym Polski. Doświadczenia amerykańskie oraz europejskie (jak również lokalne doświadczenia polskie) sugerują, że jedną z możliwości rozwiązania części tych problemów jest systematyczna współpraca organizacji pozarządowych z szeroko rozumianym wymiarem sprawiedliwości.

Prezentowany poradnik adresowany jest zarówno do przedstawicieli wymiaru sprawiedliwości, jak i organizacji społecznych, zainteresowanych ściślejszą współpracą w zakresie upowszechnienia idei sprawiedliwości naprawczej. Idea ta nabiera szczególnego znaczenia w kontekście niedawnej nowelizacji prawa karnego. Być może, zaprezentowany model współpracy pomoże przezwyciężyć wieloletni impas rozwoju mediacji – i innych form sprawiedliwości naprawczej – w Polsce.

Zapraszamy do pobrania poradnika